OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Przemęt uchwały Nr 42/2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w obrębie miejscowości Górsko.

Jednocześnie na podstawie art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, pok. 12 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530. Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. dokumentu w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Wnioski można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy przy ul. Jagiellońskiej 8, 64-234 Przemęt, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: urzad@przemet.pl.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Przemęt, złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Obszary objęte opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Przemęt 42/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.