Wójt Gminy Przemęt
ogłasza

II Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Siekowo,  stanowiących własność Gminy Przemęt, dla których  prowadzona  jest księga wieczysta nr KW PO1E/00049433/2 w Sądzie Rejonowym
w Wolsztynie, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

Lp. oznaczenie działki powierzchnia cena wywoławcza brutto (zawiera 23 % podatek VAT) Wadium brutto
1 517/4 0,0912 ha 33.660,00 zł 3.366,00 zł
2 517/5 0,0855 ha 31.550,00 zł 3.155,00 zł

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określono kierunek – tereny zabudowy mieszanej (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wielorodzinna, zagrodowa, usługi). Nieruchomości są nieuzbrojone. Działki sklasyfikowane są w ewidencji gruntów jako rola R VI.

Dla działki 517/4 wydana  została decyzja o warunkach zabudowy nr 233/2010 z dnia 17.11.2010r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego i zjazdu na drogę powiatową.

Dla działki 517/5 wydana  została decyzja o warunkach zabudowy nr 234/2010 z dnia 17.11.2010r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zbiornika bezodpływowego i zjazdu na drogę powiatową.

Nieruchomości wolne są od  obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

II Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie wsi Mochy, stanowiących własność Gminy Przemęt, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1E/00043299/8 w Sądzie Rejonowym
w Wolsztynie, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

Lp. oznaczenie działki powierzchnia cena wywoławcza brutto

(zawiera 23 % podatek VAT)

Wadium brutto
1 1385/23 0,1107 ha 63.350,00 zł 6.335,00 zł
2 1385/25 0,0958 ha 52.890,00 zł 5.289,00 zł
3 1385/10 0,1075 ha 61.500,00 zł 6.150,00 zł

Działka oznaczone nr 1385/23 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
z działalnością usługowo-produkcyjną.

Działka nr 1385/25 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Działka nr 1385/10  przeznaczona jest pod usługi handlu detalicznego.

Przedmiotowe nieruchomości uzbrojone są w wodę, energię elektryczną oraz kanalizację sanitarną.

Działki sklasyfikowane są w ewidencji gruntów jako rola R V.

Sposób zagospodarowania nieruchomości musi być zgodny z obowiązującymi ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy, gmina Przemęt (dz. nr 1383,1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4).

Nieruchomości wolne są od  obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

Dla przedmiotowych nieruchomości położonych  w Mochach i Siekowie zostały przeprowadzone w dniu 28 września 2018r. przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym.

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pok. nr 25 w dniu  26.03.2019r. o godz.10.00

Informacje ogólne dotyczące przetargów:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, najpóźniej dwa dni przed zawarciem aktu notarialnego.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium – osobno dla każdej nieruchomości, należy wpłacić w PLN na konto Gminy Przemęt: BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098
w terminie do dnia 20.03.2019r.
Za termin wpłacenia wadium i ceny osiągniętej w przetargu przyjmuje się dzień wpływu na wskazane konto. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość lub pełnomocnictwo notarialne uprawniające do występowania
w imieniu osoby fizycznej. Małżonkowie pozostający w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej oboje biorą udział
w przetargu lub okazują  pełnomocnictwo drugiego małżonka do dokonania określonej czynności prawnej.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium wniesione przez pozostałe osoby zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości staraniem i na koszt nabywcy.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pok. nr 11 lub pod nr tel.
65 615 69 73.