RNP.6733.9.2019                                                                                                                                                                                                                                                            Przemęt, dnia 18 marca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Przemęt

 

informuje o wydaniu w dniu 12.03.2019 roku (data wpływu 14.03.2019 r.) przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu postanowienia znak ZS.224.3.54.2019.MK o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV i nn-0,4 kV, stacji transformatorowej kontenerowej, szafy kablowej i złącza kablowo-pomiarowego w obrębie ewidencyjnym Górsko i Radomierz (miejscowość Olejnica). Inwestycja przebiega po działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 129/4, 129/1, 131/1, 145/1 w m. Górsko oraz 586, 607 w m. Radomierz.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu uzgadnia warunki realizacji inwestycji w zakresie gruntów leśnych.
Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.

 

Data wywieszenia……………………….
Data zdjęcia ………………………….…
………………………………..…………
Podpis i pieczątka

 

Przygotowała:
Edyta Przydróżna
Tel. 65 615 69 72 pok.12