Nasz znak: RNP.6733.10.2019                                                                                                                                                                                                                                          Przemęt, dnia 19 marca 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 19.03.2019 roku decyzji nr 10/2019 w sprawie: „Zmiany sposobu użytkowania, rozbudowy i przebudowy budynku sali wiejskiej w Błotnicy na placówkę
„Dom Dziennego Pobytu Senior+ / Środowiskowy Dom Pomocy i żłobek Maluch”, zlokalizowanego na działce nr 63/6, obręb Błotnica, gmina Przemęt.
Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.
Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.

 

Data wywieszenia……………………………………….…..
Data zdjęcia …………………………………………….…..
………..………………………………..……………………
Podpis i pieczątka

 

Przygotowała:
Edyta Przydróżna
el. 65 615 69 72, pok. nr 12