RI.271.4.2019
                                                                                                                                             Przemęt 2019-03-22

                                                                                                                   Gmina Przemęt
                                                                                                                  ul. Jagiellońska 8
                                                                                                                  64-234 Przemęt

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”