RI.271.5.2019   

Przemęt 2019-03-25

 

Gmina Przemęt

  ul.Jagiellońska 8

64-234 Przemęt

 

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Przemęt w roku 2019”