RI.271.7.2019

                                                                                                                                           Przemęt 2019-04-24

                                                 

                                                                                             Gmina Przemęt

                                                                                            ul. Jagiellońska 8

                                                                                            64-234 Przemęt

 

Ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) prowadzone w  trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”