OR.120.17.2019                                                                                       Przemęt, 2019-06-12 

ZARZĄDZENIE NR 17.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia  12 czerwca 2019 r.

w sprawie: wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 52 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) oraz § 13 i 14 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2011 r. poz. 948)  zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się Panią Liwię Sterna na Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Przemęt.

2. Wyznacza się Pana Jakuba Górnego na Administratora Systemu Teleinformatycznego w Urzędzie Gminy Przemęt.

§ 2. Zadania Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Administratora Systemu Teleinformatycznego określa powołana na wstępie niniejszego zarządzenia ustawa o ochronie informacji niejawnych oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Liwia Sterna