OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

 

Wójt Gminy Przemęt

       zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy, w dniu 15 października 2019 roku wystąpił do Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, Powiatowego Zarządu Dróg w Wolsztynie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Poznaniu o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na legalizacji budynku letniskowego, na działce o numerze ewidencyjnym 154 obręb Wieleń, gmina Przemęt.

Z dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa, informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.