Wójt Gminy Przemęt

ogłasza

I przetarg pisemny  nieograniczony na najem:

Lokalu użytkowego położonego w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 5, na działce
o nr 599, objętej KW PO1E/00039301/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wolsztynie. Lokal
o pow. użytkowej 139,49 m2 składający się z sali sklepowej oraz zaplecza magazynowego
i sanitarnego, położony jest na parterze budynku, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i  centralnego ogrzewania.

Wyjściowa stawka czynszu wynosi 1185,67 zł netto miesięcznie  (tj. 8,50 zł/m2 lokalu)
+ 23 % podatek VAT

Oprócz czynszu najmu najemca zobowiązany jest do uiszczania opłaty za: zimną wodę, odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej,  centralne ogrzewanie, gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości. Zobowiązany jest również  do zawarcia indywidualnej umowy o dostawę energii elektrycznej.

Czynsz z tytułu najmu ww. lokalu płatny jest z góry do dnia 10-tego  każdego miesiąca. Stawka czynszu podlegać będzie waloryzacji zgodnie ze średnim rocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez GUS za rok poprzedni.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Dopuszcza się wynajem lokalu na działalność  handlową, usługową bądź gastronomiczną.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosły wadium w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Wadium należy wnieść w pieniądzu dokonując wpłaty na konto Urzędu Gminy Przemęt:
BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 w terminie do dnia
13 stycznia 2020r. z dopiskiem „Wadium – przetarg na najem lokalu w Przemęcie
ul. Powstańców Wielkopolskich 5”. Kopie dowodu wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

Za termin wpłacenia wadium przyjmuje się dzień wpływu na wskazane konto.  Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet pierwszego czynszu za najem lokalu użytkowego, natomiast wadium wniesione przez pozostałe osoby zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Kryterium wyboru oferenta jest zaproponowana miesięczna stawka czynszu netto za lokal użytkowy.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 15,  w terminie do dnia 13 stycznia 2020r. w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg na najem lokalu użytkowego w Przemęcie ul. Powstańców Wielkopolskich 5”.

Pisemna oferta powinna zawierać:

– imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i adres oferenta,

– datę sporządzenia oferty,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

– oferowaną miesięczną wysokość czynszu /netto/ za lokal,

– podanie rodzaju zamierzonej działalności gospodarczej,

– kopie dowodu wpłaty wadium.

W przypadku gdy osoba,  która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Istnieje możliwość dokonania oględzin lokalu po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 65 615 69 72.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie tutejszego Urzędu, pokój nr 12 lub pod wyżej wymienionym numerem telefonu w godzinach pracy  Urzędu.

Wójt Gminy Przemęt zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek  z ofert.

Przetarg odbędzie się dnia 17 stycznia 2020.r.

w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pok. nr 25

część jawna przetargu o godz. 9.00

część niejawna przetargu o godz. 9.30