OR.120.2.2020                                                                                         Przemęt, 2020-02-11

  

ZARZĄDZENIE NR 2.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 11 lutego 2020 roku

  

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907) oraz Zarządzenia nr 6.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 8.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej wprowadza się następującą zmianę:

  1. § 1 pkt. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Violetta Rozynek – Członek komisji”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna