OR.0050.43.2020                                                                                     Przemęt, 2020-04-29

 

ZARZĄDZENIE NR 43.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

  

w sprawie: wprowadzenia regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt, w której działalność prowadzą gminne jednostki organizacyjne: Gminny Żłobek i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie Dziennego Domu Pomocy Senior+ w Błotnicy

 

Na podstawie art. 9a, art. 31 oraz art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się regulamin monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przemęt, w której działalność prowadzą gminne jednostki organizacyjne: Gminny Żłobek i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie Dziennego Domu Pomocy Senior + w Błotnicy, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Liwia Sterna