OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 02.09.2020 roku decyzji nr 36/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN15kV Śmigiel – Barchlin na działkach o numerach ewidencyjnych: 81/3, 610, 160, 140/1, 607/10, 607/9, 607/8, 607/7, 607/6, 722, 142/23, 142/17, 167, 590/1, 142/25 w m. Bucz, 325, 80/2 w m. Barchlin, 71, 58, 49/6, 57, 55, 49/7, 56 w m. Poświętno, 242 w m. Biskupice, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.