OR.0050.43.2019                                                                                                                                                                                 Przemęt, 2019-07-17

 

ZARZĄDZENIE NR  43.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 17 lipca 2019 roku

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego,  którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania  pn.: „Świadczenie usług transportowych  w zakresie przewozów uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2019/2020”

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust  2 oraz art. 21  ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozów uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt w roku szkolnym 2019/2020”, powołuje się komisję przetargową w składzie:

1)Joanna Karkowska– przewodniczący

2)Sylwia Szaranek- sekretarz

3)Violetta Rozynek– członek

§2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.