OR.0050.71.2019                                                                                                                                                                 Przemęt, 2019-09-25

 

 

ZARZĄDZENIE NR 71.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 25 września  2019 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną  w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz
z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor” nr 61.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 września 2019 r.

 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust  2 oraz art. 21  ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§1. W § 1 Zarządzenia nr 61.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 września 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej wprowadza się następujące zmiany:

Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor” powołuje się komisję przetargową w składzie:

1)Michał Skrzydlewski-przewodniczący

2)Sylwia Szaranek -sekretarz

3)Eugeniusz Marach-członek

4)Iwona Gawron-członek

§2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.