OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 293.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 18.09.2020 roku (data wpływu 23.09.2020 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: GN.6123.597.2020 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej SN15 kV Śmigiel – Barchlin, rejon. m. Bucz na działkach o numerach ewidencyjnych: 258/21, 81/1, 81/3, 47/1, 47/2, 79/1, 79/2, 79/8, 79/9, 950, 838/1, 839/1, 258/7, 257/11, 85, 91/3, 256, 223/19, 111/2, 94/13, 219/2, 179, 128/5, 178/1, 160 w m. Bucz, gmina Przemęt.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.