OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 18.01.2021 roku (data wpływu 18.01.2021 r.) przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowienia znak: WST.612.3786.2020.MT o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu przyłączenia do sieci działki o numerze ewidencyjnym 176/22 w m. Starkowo. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 176/22, 176/4 i 173/2 w m. Starkowo, gm. Przemęt. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia projekt decyzji w zakresie obszarów chronionych.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.