OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 25.03.2021 roku (data wpływu 29.03.2021 r.) przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych postanowienia znak: ZS.224.3.113.2021.RG o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej nN 0,4kV kablowej w m. Wieleń, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 158/2, 148/6, 146/14, 146/9 i 146/8 w m. Wieleń.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.