OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

  Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego. W dniu 22 lutego 2021 r. do Wójta Gminy Przemęt wpłynął wniosek Inwestora – Firmy BUD-DOM A.M. Stanek Spółka Jawna reprezentowanego przez Pełnomocnika […] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. W związku z brakami formalnymi w dokumentacji, Wójt Gminy Przemęt pismem z dnia 4 marca 2021 r. wezwał Pełnomocnika do jej uzupełnienia. Uzupełnienie wpłynęło do tutejszego Urzędu w dniu 29 marca 2021 r.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie, czwarte i siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Natura 2000 Obszarze Specjalnej Ochrony Pojezierze Sławskie oraz Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren działek o numerach ewidencyjnych 162, 193/2 obręb Górsko był objęty ustaleniami Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemęt zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/183/94 Rady Gminy Przemęt z dnia 8 marca 1994 roku. Z ustaleń planu wynika, że działka o nr ewid. 162 była objęta jednostką bilansową RP – tereny upraw polowych, natomiast działka o nr ewid. 196/2 była objęta w części jednostką bilansową RP – tereny upraw polowych oraz w części jednostką bilansową RL – tereny leśne. Uchwała utraciła moc po 31 grudnia 2003 roku w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.). Działka o nr ewid. 196/2 obręb Górsko jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu, zatwierdzonym przez Starostę Wolsztyńskiego w dniu 14 marca 2016 roku, na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r.

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do:
•Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
•Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 11, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Stosownie do treści art. 41 kpa, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.