Termin: 29.04.2021, g. 14:00

Miejsce: Sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przemęt lub jej jednostkom organizacyjnym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przemęt oraz jej jednostkom organizacyjnym, określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pn. Wielkopolska Organizacja Turystyczna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Perkowo.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Przemęt w latach 2021 – 2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przemęt.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego składanej wraz z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 4 marca 2021 r. doręczonej dnia 4 marca 2021 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 5 marca 2021 r.
 18. Przedstawienie informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 Gminy Przemęt.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 21. Zamknięcie obrad.