OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIENIA

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021, poz. 741) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 29.04.2021 roku (data wpływu 04.05.2021 r.) przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.101.2021 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wewnętrznej do cmentarza w m. Solec Nowy, gm. Przemęt. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 85/5 i 185/3 w m. Solec Nowy.

Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego uzgadnia projekt decyzji w odniesieniu do gruntów przyległych do pasa drogowego.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.