OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 24.09.2021 roku decyzji nr 24/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą w m. Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 31/21, 63, 54/25 obręb Osłonin, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.