OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

 

o wydaniu w dniu 5 października 2021 roku decyzji nr 264/2021 o warunkach zabudowy
dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku stołówki z przeznaczeniem na budynek usług turystycznych na działkach o numerach ewidencyjnych 144/22 i 146/1
w miejscowości Wieleń oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 874/12 i 873/1
w miejscowości Kaszczor, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku
do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję, że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 49b ustawy k.p.a. na żądanie strony, Organ udostępni stronie odpis decyzji nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o jego udostępnienie.

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz sołectwa Wieleń i sołectwa Kaszczor.