OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwana dalej KPA, zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 25 lipca 2022 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P Barchlin – granica powiatu. Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu i Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach realizacji procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję iż pełnomocnika wnioskodawcy wezwano do złożenia uzupełnienia wniosku o wypisy z rejestru gruntów lub inne dokumenty pozwalające na ustalenie stron postępowania pismem z dnia 28 kwietnia 2022 r. Przedmiotowe uzupełnienie wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 9 maja 2022 r.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Barchlin, wsi Biskupice, wsi Popowo Stare, wsi Poświętno, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Śmigiel oraz na tablicy ogłoszeń wsi Poladowo na okres 14 dni, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.