OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 54 ust. 1, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przemęt na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29.07.2022 r. do dnia 18.08.2022 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: https://przemet.com.

Wszyscy mieszkańcy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej, w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt lub drogą poczty elektronicznej na adres [email protected] do dnia 18.08.2022 r.

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.