OR.120.40.2022

Przemęt,  2022-07-28

 

 

ZARZĄDZENIE NR 40.2022

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z  dnia 28.07.2022 r.

 

 

w sprawie: standardów postępowania  z psem asystującym osobie
z niepełnosprawnością  dla osób pracujących w Urzędzie Gminy 
Przemęt

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 6 ust 1) pkt d) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 poz. 1062 z późn. zm.), art. 2 pkt 11 oraz art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

  • 1. Wprowadza się standardy postępowania z psem asystującym osobie
    z niepełnosprawnością dla osób pracujących w Urzędzie Gminy Przemęt, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza się koordynatorowi ds. dostępności.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                       Wójt

                                                                                   /-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

Przygotowała:

Anna Wojciechowska