Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz 559. z póź. zm) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Wprowadzam „Procedurę tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom urzędu.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 10.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i aktualizacji kart informacyjnych w Urzędzie Gminy Przemęt (OP.120.10.2019).

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie od 1 grudnia 2022 r.