OR.0050.8.2021                                                                                                                                                                                                                                                        Przemęt, 26 stycznia 2021 r.

 

                                                                                                                                         ZARZĄDZENIE NR  8.2021

                                                                                                                                         WÓJTA GMINY PRZEMĘT

                                                                                                                                       z dnia 26 stycznia 2021 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem sal wiejskich stanowiących własność Gminy Przemęt, wyznaczenia opiekunów sal wiejskich, określenia wzoru umowy najmu, umowy użyczenia i protokołów zdawczo-odbiorczych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm. ), oraz §3 ust. 3 i ust. 4 Uchwały nr 223/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§  1.1. Ustala się czynsz najmu za korzystanie z sal wiejskich, obejmujący opłatę stałą oraz opłaty eksploatacyjne wynikające z obowiązujących stawek za poszczególne media określone przez dostawców tych mediów.

  1. Kalkulacja czynszu najmu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Stawki określone w zarządzeniu zawierają podatek VAT.

4.Czynsz najmu uiszcza się po zakończeniu wynajmu na rachunek bankowy wskazany   w umowie  w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT.

§2.1. Wyznacza się opiekunów sal wiejskich w osobach sołtysów poszczególnych wsi.

  1. Opiekun sali współpracuje z samorządem lokalnym oraz innymi podmiotami społecznymi.
  2. Sołtys udostępnia salę wiejską zgodnie z prowadzonym przez siebie rejestrem.
  3. Każdorazowo opiekun sali zostaje powiadomiony o zmianach czynszu najmu.

§3.1. Podstawą wynajęcia sal wiejskich jest złożenie wniosku o wynajęcie, który zawiera:

1) imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu osoby wynajmującej,

2) rodzaj imprezy, na którą wynajmowana jest sala wiejska,

3) datę i planowany czas korzystania z sali wiejskiej,

4) zobowiązanie do pokrycia strat, naprawy uszkodzonych urządzeń, elementów stanowiących

wyposażenie, powstałych w trakcie wynajęcia sali wiejskiej.

  1. Wzór wniosku o wynajęcie sali wiejskiej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Wynajem sali wiejskiej następuje  na  podstawie  umowy  najmu sali wiejskiej, której wzór

stanowi  załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  1. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego do umowy najmu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
  2. W przypadku nieodpłatnego  udostępnienia  sali wiejskiej zostanie zawarta  umowa użyczenia, której wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego do umowy użyczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.
  4. Przekazanie i odbiór sali wiejskiej następuje po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-  odbiorczego. W protokole zdawczo-odbiorczym strony sprawdzają stan pomieszczeń, urządzeń       i wyposażenia, spisują stany liczników wody, energii elektrycznej oraz ilość zużytego opału.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Wydziału Finansów i Budżetu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała: Katarzyna Rosolska