Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późń. zm.) oraz art. 32 ust. 6, art. 39 ust.4 i art. 39a  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu nr 60.2022 Wójta Gminy Przemęt z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i wzoru umowy dotyczących zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz terminu składania wniosku zmieniają się załącznik nr 1 i załącznik nr 2, które otrzymują brzmienie jako załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 4.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECKA / UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO

 

 

 1. 1.Wnioskuję o zwrot kosztów dojazdu dziecka / ucznia niepełnosprawnego
  do przedszkola, oddziału przedszkolnego
  w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno–wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej* prywatnym samochodem,
  w roku szkolny ………. /…………

1) Imię i nazwisko dziecka/ucznia niepełnosprawnego: ………………………….…………………………………………………………………………………………..

2) Data urodzenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego: ……………………………………………………………………………………………………………………….

3) Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:…………………………..…………………………………………………………………………………………………….

4) Nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka* do którego uczęszcza dziecko/uczeń niepełnosprawny: ……………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………..………………………………………..….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

5) Adres zamieszkania dziecka/ucznia niepełnosprawnego (dalej: miejsce zamieszkania) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6) Okres dowożenia dziecka/ucznia niepełnosprawnego do placówki ………………………………………………………………………………………………………

 1. Wskazuję jedną z poniższych opcji, celem zwrotu kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka*

2.1 liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem wynosi:…………………………,

2.2 liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w pkt. 2.1 wynosi: ……………………………… .

 1. Proszę o przekazanie należności z tytułu zwrotu dowozu dziecka/ ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej na rachunek bankowy.

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………….……………………

Nr rachunku bankowego:

 

 1. Dziecko/uczeń niepełnosprawny posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/ orzeczenie o potrzebie grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych* z dnia …………..………………. ,wydane przez publiczną poradnię psychologiczno pedagogiczną, na okres…………………………………………………………………………………………………………………., z uwagi na (podać rodzaj niepełnosprawności)…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Dziecko/uczeń posiada orzeczenie o niepełnosprawności z dnia ..……………………………., nr…………………………………………………… wydane przez………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

do dnia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….………….

 1. 1. Oświadczam, że do przewozu mojego dziecka/ucznia niepełnosprawnego korzystam z pojazdu o poniższych parametrach:

1) marka i numer rejestracyjny……………………………………………………………………………………

2) pojemność silnika …………………………………………………………………………………………………

 1. Samochód jest sprawny technicznie – posiada aktualne badania techniczne: TAK/NIE* .
 2. Posiadam aktualne ubezpieczenie OC – TAK/NIE*.
 3. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do kierowania pojazdem.
 4. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.
 5. Przyjmuję do wiadomości, że mogę zostać zobowiązana/zobowiązany do uwiarygodnienia danych zawartych we wniosku oryginałami dokumentów.

 

Klauzula informacyjna

 1. Administrator danych: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą przy ul. Jagiellońska 8,
  64-234 Przemęt.
 2. Inspektor ochrony danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych można się kontaktować poprzez adres e-mail: iod@przemet.pl oraz nr telefonów: 728706901, 667941610
 3. Cele przetwarzania i podstawa prawna:

1) przyjęcie i rozpatrzenie  wniosku  oraz zawarcie umowy o zwrot kosztów przejazdu  dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli/szkół/ośrodków przez rodziców/opiekunów prawnych – art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust 2 lit.j  RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe

2) archiwizacja danych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z  art. 9 ust 2 lit. a  RODO  – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
 3. Przysługujące Pani/Panu prawa:
 4. a) Prawo żądania dostępu do danych,
 5. b) Prawo żądania sprostowania danych,
 6. c) Prawo żądania usunięcia danych,
 7. d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania,
 8. e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i realizacji wniosku.

8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

..…………………………………………………

(czytelny podpis wnioskodawcy)

                              

 

*niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 4.2023 Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów prawnych.

 

UMOWA NR OP.032…………….

 

zawarta w dniu ………………… r. w Przemęcie pomiędzy:

Wójtem Gminy Przemęt……………………………………………………….
ulJagiellońska 8, 64-234 Przemęt,

przy kontrasygnacie Bożeny Ćwiklińskiej Skarbnika Gminy Przemęt,

a

Panią………………………………………………………………….……………………….
będącą rodzicem dziecka………………..…………………………………………………,

zamieszkałą ………..……………..…….., ul. …………………………, 64-234 Przemęt

 

o następującej treści:

§ 1

 

Umowa określa zasady zwrotu kosztów przewozu, dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych o których mowa w art. 39a w związku z art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
z późn. zm.), zwaną dalej ustawą.

 

 

§ 2

 

 1. Rodzic oświadcza, że dziecko uczęszcza do …….(nazwa placówki)……. w …………….(adres placówki)……………………. zwanej dalej szkołą w celu realizacji obowiązku szkolnego/obowiązku nauki.
 2. Rodzic zobowiązuje się do dowożenia dziecka do szkoły z miejsca zamieszkania
  i z powrotem oraz sprawowania opieki w czasie przewozu w następujące dni tygodnia: od poniedziałku do piątku.
 3. Rodzic oświadcza że:

1) w czasie dowożenia bierze pełną odpowiedzialność za dziecko, a także za ewentualne szkody wynikające z wypadków lub innego rodzaju zdarzeń wynikłych

w czasie dowożenia i opieki nad dzieckiem,

2) posiada aktualne ubezpieczenie pojazdu na czas transportu niepełnosprawnego dziecka i będzie je posiadał zapewniając dowożenie,

3) gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas usług przewozu osób,

4) zapewni właściwy stan techniczny pojazdu, którym przewożone będzie dziecko.

5) nie uzyskuje zwrotu lub dofinansowania kosztów dowożenia dziecka ze źródeł innych niż przewiduje umowa.

 1. Gmina Przemęt nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć
  w czasie dowożenia zapewnianego przez rodzica/opiekuna.

 

 

§ 3

 

 1. Dziecko będzie dowożone do szkoły samochodem marki …………….…., rok produkcji …..……………., pojemność skokowa silnika …………….cm³,
  nr rej…………….…., który ma właściwy stan techniczny i którego rodzic posiada zgodę właściciela do użytkowania wyżej wymienionego samochodu w celu zapewnienia dowożenia dziecka.
  2. Stawka za 1 km przebiegu pojazdu obowiązująca w trakcie trwania umowy ustalona została w uchwale nr 447/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia
  29 listopada 2022 r. i wynosi odpowiednio:
  1) dla pojazdów/samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika
  do 900 cm3 – 0,89 zł,
  2) dla pojazdów/samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika
  powyżej 900 cm3 – 1,038 zł”.
 1. W przypadku zmiany stawek za 1 km, o których mowa w ust. 2 Wójt Gminy Przemęt zawiadomi pisemnie o nowej wysokości stawki za 1 km i wysokości zwrotu jednorazowego, co nie wymaga zmiany niniejszej umowy zgodnie z § 9.

 

§ 4

 

 1. Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a przedszkolem/szkołą/ośrodkiem oraz pomiędzy miejscem zamieszkania rodzica a miejscem pracy i między miejscem pracy a przedszkolem/szkołą/ośrodkiem jest rozumiana jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.
  2. Dziecko będzie dowożone trasą obejmującą:
  1) liczbę kilometrów z miejsca zamieszkania do przedszkola/szkoły /ośrodka, a także przewóz rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy i z powrotem – ………. km,
  2) liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu – …………. km.

 

 

§ 5

 

 1. Wysokość zwrotu jednorazowego przewozu ustalana jest zgodnie z art.39a ustawy i wynosi ……….. zł na dzień zawarcia umowy z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 umowy.
 2. Zwrot kosztów przewozu następuje w rozliczeniu miesięcznym na podstawie wniosku rodzica/opiekuna i stanowi iloczyn liczby dni dowozu i kosztu jednorazowego dowozu.
 3. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje za dni nieobecności dziecka w przedszkolu, szkole lub ośrodku oraz za dni, w których w placówce nie odbywają się zajęcia, w szczególności za okresy ferii szkolnych, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, przerw świątecznych oraz innych okresów nieświadczenia zajęć na podstawie przepisów szczególnych.
 4. Rodzic/opiekun w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbywał się przewóz przedstawia Gminie Przemęt poświadczenie ze szkoły wskazujące liczbę dni obecności dziecka w szkole według wzoru stanowiącego załącznik do umowy. W miesiącu grudzień poświadczenie należy przedstawić do 27 grudnia ……. r.
 5. W przypadku, gdy ustalono więcej niż jeden samochód służący do przewozu dziecka, rodzic w terminie wskazanym w ust. 4 składa również oświadczenie, w którym wskaże dni oraz samochód, którym nastąpił przewóz dziecka.
 6. W przypadku, gdy dziecko dowożą oboje rodzice/opiekunowie, poruszający się różnymi samochodami lub pracujący w innych miejscach w terminie wskazanym w ust. 4 należy złożyć także oświadczenie ze wskazaniem konkretnych dni oraz rodzica/opiekuna i samochód, którym w tym dniu zapewniano dziecku przewóz do szkoły.
 7. Zwrot kosztów przejazdu wypłaca się z dołu do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym rozliczeniem, na rachunek bankowy rodzica: …………………………………………………………… W miesiącu grudzień zwrot kosztów wypłaca się do 31 grudnia ……… r.
 8. Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje za okres nieobecności dziecka w szkole.

 

§ 6

 

Rodzic zobowiązuje się do powiadomienia Wójta Gminy Przemęt o każdej zmianie szkoły, adresu miejsca pracy lub miejsca zamieszkania, która wiąże się ze zmianą tras określonych w § 4, o zmianie środka transportu na inny niż samochód wskazany
w umowie oraz o liczbie przewozów, ze wskazaniem konkretnych dni przewozu wykonanych innym środkiem transportu lub innych okolicznościach, które mają wpływ na wykonywanie niniejszej umowy w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany.

 

§ 7

 

Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia ………….r. do dnia ………r.,  z tym, że każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.

§ 8

 

Szacunkowa wartość z tytułu zwrotu kosztów przewozu, o których mowa w niniejszej umowie wynosi  …………… (słownie: ………………złotych).

 

§ 9

 

Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 10

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla rodzica/opiekuna  dziecka/ucznia, dwa dla Wójta Gminy Przemęt

 

 

 

 

 

 

………………………….…………………                                                                                                                                                    ……………………………………..

rodzic/opiekun                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Przemęt

 

                                                                                                                                                                                                       …………………………………………….

Skarbnik Gminy Przemęt

 

 

                                                                                                                                                

 

 

Załącznik do umowy nr………………………….…

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

CZĘŚĆ I – OŚWIADCZENIE

(wypełniają rodzice/opiekunowie prawni)

………………………………………………………………………………………………….

( imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego

…………………………………………………………………………………………….……                    ( imię i nazwisko dziecka niepełnosprawnego)

i zapewniłam/łem dziecku dowóz oraz opiekę w drodze do przedszkola/szkoły/placówki* i z powrotem podczas transportu prywatnym samochodem osobowym. Zgodnie z umową nr …………………………….…….  z dnia ……………….………..……  oświadczam, że:

 • łączna liczba dni dowożenia dziecka w miesiącu …………………………… 20…… roku w których po przywiezieniu dziecka do przedszkola/szkoły/placówki* wracałam/łem do miejsca zamieszkania, wynosiła ………dni,
 • łączna liczba dni dowożenia dziecka w miesiącu …………………………… 20…… roku, w których po przywiezieniu dziecka do przedszkola/szkoły/placówki* jechałam/łem od razu do miejsca pracy, wynosiła ……… dni.

 

 

…………………………………………

      (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

CZĘŚĆ II – POTWIERDZENIE OBECNOŚCI DZIECKA/UCZNIA

(wypełnia dyrektor przedszkola/szkoły/ośrodka)

…………………………, dn………………………..

              ( miejscowość)

……………………………………………………..…

                                   ( pieczęć placówki)

Potwierdzam liczbę…………………….dni obecności dziecka/ucznia ………………..………………….…………………………………………………………………….…

                                                                               ( imię i nazwisko dziecka/ucznia)

w przedszkolu/szkole/ośrodku* w okresie, którego dotyczy niniejsze oświadczenie,
tj. w miesiącu ……………..…………… 20…… roku.

 

…………….………………………

                                                                                                                                 (podpis i pieczęć dyrektora)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III – ROZLICZENIE

(wypełnia pracownik dokonujący rozliczenia)

                                                                                                        

Rozliczenie dowozu dziecka realizowanego prywatnym samochodem osobowym

za miesiąc ………………………… 20….. roku

 

 

Zgodnie z zawartą umową:

Ilość dni w których przewóz był świadczony zgodnie z umową …………………….

Ilość kilometrów …..……….

Ilość dni …………… x stawka** …………… zł = ……………….. zł.

 

 

 

Do wypłaty …………………………. zł

 

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Przemęt, dnia …………………                                                            ………………………………

(podpis pracownika)

 

 

 

 

** stawka wyliczona na podstawie art. 39a ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r.
Prawo  oświatowe (Dz.U. z 2021r., poz.1082 z późn. zm.)