OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 11.05.2023 roku decyzji nr 6/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wewnętrznej (ul. Wąskiej)
w m. Błotnica, na działkach nr ewid. 126/1, 130/1, 129/1, 127/1 i na części działek nr ewid. 44, 280/2, obręb Błotnica, gm. Przemęt.

Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.