Termin: 28.03.2019, g. 14:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/239/17 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 22.02.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Osłonin.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przemęt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przemęt, a także określenia granic ich odwodów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – plaży gminnej będącej własnością Gminy Przemęt.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bucz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Boszkowo i Charbielin na rzecz Gminy Włoszakowice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przemęt w 2019 roku”.
 19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 21. Zamknięcie obrad.