Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
FP.VIII ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 29-07-2021, 11:12 Procedury załatwiania spraw
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. na przebudowę istniejącego rowu przydróżnego poprzez wykonanie wylotu wód opadowych w istniejącym przepuście służącym do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z lokalizacją na działce nr 460 obręb Bucz oraz usługę wodną obejmujące odprowadzenie do urządzenia wodnego – rowu przydróżnego (dz. nr 460 obręb Bucz) poprzez istniejący przepust, do którego będzie podłączona kanalizacja deszczowa, wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej z drogi gminnej nr 572529P w m. Buczu Nowym 29-07-2021, 07:44 Akty prawne
Zarządzenie nr 39.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi na ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem na ul. Dębowej, ul. Podgórnej i ul. Lipowej w m. Mochy” 28-07-2021, 08:13 Akty prawne
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewid.: 248/3, 240 oraz na części działek 248/4, 239, 250, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 w m. Starkowo. 27-07-2021, 15:22 Akty prawne
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 k V na części działek nr 184/88 i 184/93 w m. Starkowo. 27-07-2021, 15:01 Akty prawne
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na ul. Wolsztyńskiej w m. Solec,. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5, 419/2 obręb Solec, gmina Przemęt. 27-07-2021, 13:23 Akty prawne
Interpelacje i zapytania radnych 27-07-2021, 11:49 Artykuł
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 78 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziale istniejącej działki rolnej na działki budowlane, drogę wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt 27-07-2021, 09:11 Akty prawne
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 78 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziale istniejącej działki rolnej na działki budowlane, drogę wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt 27-07-2021, 09:07 Akty prawne
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na działce o nr ewid.: 196/33 w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt. 26-07-2021, 14:29 Akty prawne
« 1 2 3 189 190 »