Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, tj. na przebudowę istniejącego rowu przydróżnego poprzez wykonanie wylotu wód opadowych w istniejącym przepuście służącym do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, z lokalizacją na działce nr 460 obręb Bucz oraz usługę wodną obejmujące odprowadzenie do urządzenia wodnego – rowu przydróżnego (dz. nr 460 obręb Bucz) poprzez istniejący przepust, do którego będzie podłączona kanalizacja deszczowa, wód opadowych i roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej z drogi gminnej nr 572529P w m. Buczu Nowym Akty prawne 29 lipca 2021
Zarządzenie nr 39.2021 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi na ulicy Dębowej wraz z odwodnieniem na ul. Dębowej, ul. Podgórnej i ul. Lipowej w m. Mochy” Akty prawne 28 lipca 2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerze ewid.: 248/3, 240 oraz na części działek 248/4, 239, 250, 376/2, 249/17, 249/16, 339/1 w m. Starkowo. Akty prawne 27 lipca 2021
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 k V na części działek nr 184/88 i 184/93 w m. Starkowo. Akty prawne 27 lipca 2021
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV na ul. Wolsztyńskiej w m. Solec,. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewid.: 244, 259, 279/5, 419/2 obręb Solec, gmina Przemęt. Akty prawne 27 lipca 2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 78 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziale istniejącej działki rolnej na działki budowlane, drogę wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt Akty prawne 27 lipca 2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 78 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z infrastrukturą techniczną oraz podziale istniejącej działki rolnej na działki budowlane, drogę wewnętrzną na terenie działki o nr ewid. 239 zlokalizowanej w miejscowości Przemęt Akty prawne 27 lipca 2021
Obwieszczenie przed wydaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku portierni na działce o nr ewid.: 196/33 w obrębie miejscowości Osłonin, gmina Przemęt. Akty prawne 26 lipca 2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko IX w kat. C1, na działkach o nr ewid. gr. 162, 193/2, obręb Górsko Akty prawne 23 lipca 2021
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o złożeniu zażalenia na postanowienie z dnia 8 lipca 2021 r. stwierdzające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 1372/1 w miejscowości Mochy oraz o przekazaniu akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie Akty prawne 23 lipca 2021

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30