Adres skrytki na platformie ePUAP:

/ugprzemet/skytkaESP