KOMPETENCJE RADY GMINY

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada Gminy, której kadencja trwa 5 lat.

Zgodnie z art. 18 ustawy do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

 1. Uchwalanie statutu gminy.
 2. Ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
 3. Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu – na wniosek wójta.
 4. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu.
 5. Rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.
 6. Uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 7. Uchwalanie programów gospodarczych.
 8. Przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki.
 9. Ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.
 11. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu.
 12. Określanie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a
 14. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych.
 16. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.
 17. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
 18. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
 19. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zgodnie z art. 20 ustawy Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady gminy, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 

RADNI – ICH OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

 

TRYB DZIAŁANIA RADY GMINY – wykaz aktów prawnych

Statut Gminy Przemęt