Kontrast: C1 C2 C3 C4
Rozmiar czcionki: A A+ A++

Najnowsze wpisy

Tytuł Typ Data
Tytuł Typ Data
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 33 i 40, obręb Popowo Stare Akty prawne 2 grudnia 2020
UCHWAŁA NR 213/2020 RADY GMINY PRZEMĘT z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Akty prawne 1 grudnia 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków letniskowych, pomieszczenia technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz ujęcia własnego wody – studni wierconej wraz z wylesieniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji na działce o numerze ewid. 586 obręb Wieleń Akty prawne 30 listopada 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża torfu BUCZ MG realizowanego na działkach ewidencyjnych numer 306/1 i 307 położonych na gruntach miejscowości Bucz Akty prawne 30 listopada 2020
ZARZĄDZENIE NR 139/2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: powołanie Zespołu ds. opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Przemęt na lata 2021-2027 Akty prawne 30 listopada 2020
ZARZĄDZENIE NR 138.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania. Akty prawne 27 listopada 2020
Wykaz głosowań z XXXI Sesji Rady Gminy Przemęt Ogłoszenia różne 27 listopada 2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Przemęt nr 58/2020 z dnia 16 marca 2020 r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku letniskowego ośmiolokalowego na działkach o numerach ewidencyjnych: 127/6 i 127/7 obręb Wieleń, gmina Przemęt. Akty prawne 26 listopada 2020
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przejścia telekomunikacyjnej linii światłowodowej w dwóch rurach osłonowych typu RHDPE ⌀ 125 mm przez Strugę Kaszczorską w km 6+700 na działce o numerze ewidencyjnym 101/2 obręb Wieleń Akty prawne 24 listopada 2020
Zarządzenie nr 137.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Przemęt” Akty prawne 24 listopada 2020

Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
Tel. 65 549 60 71
Tel. 65 549 60 73
Fax 65 549 69 77

Godziny urzędowania

  • pn. - pt. 7:30 - 15:30