OR.0050.11.2019                                                                                                                                                                                                                                   Przemęt, 2019-04-17

ZARZĄDZENIE NR 11.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Na podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684) oraz § 6 ust. 3 Uchwały Nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Na potrzeby wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. ustanawia się koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w gminie Przemęt – Pana Michała Żoka – pracownika Urzędu Gminy Przemęt.

§ 2. Zadania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej określa załącznik nr 3 do Uchwały Nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.