OBWIESZCZENIE

O WYDANIU POSTANOWIEŃ

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., 1945 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 20.01.2020 roku (data wpływu: 23.01.2020r.) przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze postanowienia znak: WR.ZPU.7.521.22.2020.BB oraz o wydaniu w dniu 22.01.2020 roku (data wpływ: 23.01.2020r.) przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego postanowienia znak: ID.672.15.2020 o uzgodnieniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Wieleń. Inwestycja przebiegać będzie po działkach oznaczonych nr ewid. 120/1, 122/7, 122/5, 133/2, 133/1, 118/5, 120/2, 134, 140/1, 130/2, 128/23, 140/2, 128/24, 127/12, 152/1, 125/4, 125/3, 159/7, 159/8, 164/13, 165/5, 168 w m. Wieleń oraz 196/11, 197, 192/22, 138/3, 133, 117/2, 131/3, 131/4, 117/1, 117/3 w m. Osłonin.

Z treścią postanowień zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniach