OR.0050.61.2019                                                                                                                                                                           Przemęt, 2019-09-10

 

ZARZĄDZENIE NR 61.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 10 września  2019 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor”

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust  2 oraz art. 21  ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zarządza co następuje

§1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Utwardzenie drogi ulicy Okrężnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Kaszczor” powołuje się komisję przetargową w składzie:

1)Michał Skrzydlewski-przewodniczący

2)Iwona Gawron-sekretarz

3)Eugeniusz Marach-członek

4)Sylwia Szaranek- członek

§2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.