Wójt Gminy Przemęt

ogłasza

Drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych
w obrębie wsi Mochy,
stanowiących własność Gminy Przemęt, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr KW PO1E/00043299/8 w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie, oznaczonych w ewidencji gruntów działkami:

Lp. oznaczenie działki powierzchnia cena wywoławcza netto Wadium
1 1385/23 0,1107 ha 52.170,00 zł 5.217,00 zł
2 1385/10 0,1075 ha 50.662,00 zł 5.067,00 zł

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr LI/308/2002 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącej terenu położonego we wsi Mochy, gmina Przemęt
(dz. nr 1383,1384, 1385/1, 1385/3, 1385/4) działka oznaczona nr 1385/23 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z działalnością usługowo-produkcyjną, natomiast działka nr 1385/10  przeznaczona jest pod usługi handlu detalicznego. Sposób zagospodarowania nieruchomości musi być zgodny z ustalenia ww. planu zagospodarowania przestrzennego. Nie ustala się terminu zagospodarowania ww. nieruchomości. Przedmiotowe nieruchomości uzbrojone są w wodę, energię elektryczną oraz kanalizację sanitarną. Działki sklasyfikowane są w ewidencji gruntów jako rola RV.

Nieruchomości wolne są od obciążeń oraz nie są przedmiotem zobowiązań. Do ceny przedmiotowych nieruchomości wylicytowanych w przetargu doliczony zostanie 23 % podatek od towarów i usług.

Wykaz przedmiotowych nieruchomości podano do publicznej wiadomości w dniu 30.06.2020r. Wyznaczono termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu  do złożenia wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami – wniosków nie złożono. Dla przedmiotowych nieruchomości przeprowadzone zostały  w dniu 7 października 2020r. pierwsze przetargi ustne nieograniczone zakończone wynikiem negatywnym.

 

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pok. nr 25 w dniu 16 grudnia 2020r. o godz.10.00

 

Informacje ogólne dotyczące przetargów:

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo, najpóźniej dwa dni przed zawarciem aktu notarialnego. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium – osobno dla każdej nieruchomości, należy wpłacić w PLN na konto Gminy Przemęt:
BS Wschowa oddział w Przemęcie 15 8669 0001 0042 0000 2000 0098 w terminie do dnia 10.12.2020r.

Za termin wpłacenia wadium i ceny osiągniętej w przetargu przyjmuje się dzień wpływu na wskazane konto.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium i dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dodatkowo w przypadku:

– podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu (wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzający formę prowadzenia działalności  i sposób reprezentacji uczestnika przetargu). Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

– małżonków (pozostający w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej)  do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka  zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przedkładają aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej;

– pełnomocników osób fizycznych  poza przypadkami ww., konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa
w formie aktu notarialnego.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast wadium wniesione przez pozostałe osoby zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w ustalonym terminie Wójt może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi. Koszty notarialne oraz sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości ponosi nabywca. Ewentualne wznowienie granic nieruchomości staraniem i na koszt nabywcy.

Bliższych informacji można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pok. nr 12 lub pod nr tel. 65 615 69 73.

z up. Wójta

                                                                                                                                                                             /-/ Waldemar Kalitka

                                                                                                                                                                                   Zastępca Wójta