ZARZĄDZENIE NR  142.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 11 grudnia 2020 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10  o pow. 0,1075 ha i 1385/23 o pow. 0,1107 ha stanowiących własność Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00043299/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 poz. 713 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65) i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Komisję Przetargową do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Mochach oznaczonych działkami nr: 1385/10 o pow. 0,1075 ha i 1385/23 o pow. 0,1107 ha stanowiących własność Gminy Przemęt, objętych księgą wieczysta KW PO1E/00043299/8 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Wolsztynie.

2. W skład Komisji Przetargowej powołuję następujące osoby :

1. Jadwiga Józefowska – Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Kurzawa – Członek Komisji
3. Patrycja Śledź – Członek Komisji
4. Tomasz Konieczny – Członek Komisji

3. Osoby powołane na członków Komisji Przetargowej ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie przetargów.

§ 2. Przetargi na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 16 grudnia 2020r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, sala nr 25.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zamknięcia przetargów.