OR.120.28.2020                                                                                       Przemęt, 2020-12-16 

 

ZARZĄDZENIE NR 28.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 16 grudnia 2020 r. 

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz § 13 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia nr 11.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 kwietnia 2019 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Służby Przygotowawczej w Urzędzie Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia egzaminu w dniu 21 grudnia 2020 roku kończącego służbę przygotowawczą stanowiska Referent w Wydziale Organizacyjnym powołuje się komisję egzaminacyjną w składzie:

1)Grzegorz Aryż – Przewodniczący komisji egzaminacyjnej,

2)Anna Wojciechowska – Członek komisji,

3)Liwia Sterna- Sekretarz komisji.

§ 2. Komisja działa do zakończenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą stanowisk określonych w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna