OR.120.21.2021                                                                                                                                                                                                     Przemęt, 2021-04-29

 

ZARZĄDZENIE NR 21.2021

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 29 kwietnia 2021 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w miejscowości Bucz”

Na podstawie art. 52 ust. 1, art. 53 ust. 2 oraz art. 55 ust. 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej – ulicy Słonecznej wraz ze zjazdami i odwodnieniem w formie kanalizacji deszczowej w miejscowości Bucz”

powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Ewa Piechowiak – przewodniczący

  2) Joanna Skrzypczak – sekretarz

  3) Eugeniusz Marach – członek

  4) Michał Żok – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT

/-/ Janusz Frąckowiak

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak