Pomoc administracyjna

Wydział Rozwoju Gminy

Do obowiązków należy:

  1. Pomoc przy analizie rynki w zakresie możliwości pozyskania środków krajowych i z Unii Europejskiej celem dofinansowania prowadzonych przez Gminę przedsięwzięć.
  2. Pomoc przy prowadzeniu dokumentacji związanej z realizacją powierzonych zadań. Archiwizowanie wytworzonych dokumentów zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy Instrukcją Kancelaryjną oraz z wytycznymi do realizowania projektów.
  3. Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z zamówieniami publicznymi, a w szczególności:
    • przy prowadzeniu postępowań zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym m.in. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie przygotowania dokumentów związanych z uruchomieniem i przeprowadzeniem procesu zamówień publicznych
    • pomoc przy opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania procedur o zamówienie publiczne w Urzędzie.
  4. Pomoc przy prowadzeniu oraz rozliczaniu inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez gminę.
  5. Pomoc przy współpracy z innymi wydziałami Urzędu Gminy oraz innymi jednostkami dla których organem prowadzącym jest gmina (dotyczy to również GCKiB, jednostek OSP oraz klubów sportowych) w zakresie pomocy i doradztwa w sprawach związanych z remontami i utrzymaniem placówek.
  6. Pomoc przy prowadzeniu spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, a w szczególności:

             1) pomoc przy realizowaniu zadań i działań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych z źródeł krajowych i zagranicznych, a w szczególności:

a) pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosków i aplikacji;

b) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie;

c) prowadzenie dokumentacji, w tym bieżące monitorowanie, koordynowanie realizacji projektów oraz ich rozliczanie, sporządzanie wniosków o płatność i sprawozdań;

             2) pomoc przy współpracy z:

a) jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych na realizację ich zadań statutowych;

b) pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu w celu pozyskania środków zewnętrznych na zadania realizowanie przez Gminę;

c) instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać działania Urzędu w zakresie pozyskania środków zewnętrznych;

            3) pomoc przy gromadzeniu danych niezbędnych do właściwego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, w tym danych charakteryzujących rozwój Gminy oraz danych dotyczących założeń społeczno-gospodarczych.