OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dalej k.p.a. oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

o wydaniu w dniu 9 listopada 2021 r. postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  „Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą”.

Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania stronom przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania  wstrzymuje  bieg  terminów. Zgodnie z art.  98  §  2 k.p.a.,  jeżeli  w  okresie  trzech  lat  od  daty  zawieszenia postępowania  żadna  ze  stron  nie  zwróci  się  o  podjęcie  postępowania,  żądanie  wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.  Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym.