Na podstawie art. 49 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz w związku z art. 63 ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1, art. 65, art. 66, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 28 września 2022 r. postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa strzelnicy na działce ewid. 907, obręb Kaszczor, gmina Przemęt na środowisko oraz nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Zawiadomienie następuje poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor oraz na stronie internetowej https://przemet.com/ w Biuletynie Informacji Publicznej.