OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

 

Działając na podstawie art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia

 

o wydaniu w dniu 26.01.2023 r. (data wpływu: 31.01.2023 r.) przez Starostę Wolsztyńskiego postanowienia znak: NOS.6123.36.2023 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 3821P w m. Osłonin. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 99/1, 242/4, 20/1 oraz na częściach działek o numerach ewidencyjnych 117/2, 108/5, 173/2, 150, 337 w obrębie ewidencyjnym Osłonin.

Starosta Wolsztyński uzgadnia projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów rolnych.

Z treścią postanowienia zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Wydziale Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w postanowieniu.