Termin: 08.02.2024, g. 13:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXV sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdania Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt z działalności za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Przemęt.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2024 – 2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Gminy Przemęt „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Przemęt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Radomierz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przemęckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2024 – 2028.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.