Nasz znak: RNP.6733.39.2018

Przemęt, dnia 21 stycznia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 21.01.2019 roku decyzji nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci  elektroenergetycznej nN-0,4kV  w celu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  działek nr: 321/16-321/21, 321/23-321/25  zlokalizowanych w m. Perkowo gm. Przemęt (inwestycja przebiega po działkach o numerach ewidencyjnych: 321/16-321/25 w miejscowości Perkowo gm. Przemęt). Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530.

Pouczenie o przysługujących środkach odwoławczych zawarte jest w decyzji.