ZARZĄDZENIE NR 13.2019
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia  6 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie  odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt.

 Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 roku  poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) oraz § 20 i § 21 załączników nr 1 – 25 do uchwały nr IX/75/2003 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie nadania Statutów Samorządom Mieszkańców Sołectw, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 142 z 2003 roku poz. 2690) zarządza się, co następuje:

1. W zarządzeniu nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11.01.2019 r. w sprawie odbycia Zebrań Wiejskich w sołectwach Gminy Przemęt wprowadza się następujące zmiany:

  1. 1 ust 2 pkt 20 do Zarządzenia nr 5.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 11 stycznia 2019 r., otrzymuje brzmienie: „20) Sołectwo Sokołowice w dniu 12.02.2019 r. o godz. 1800”.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Samorządowych.

3. Nadzór nad wykonaniem powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń we wszystkich miejscowościach Gminy Przemęt.